Projekty

Tento projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj,
Olomouckého kraje a Zlínského kraje.

mmr_cr_rgb
olomoucky_kraj
zlinsky_kraj_logo

Projekt 2017

Aktivity projektu
Činnosti, které chceme zrealizovat v roce 2017, byly rozděleny do dvou oblastí:
1. Infrastruktura Cyklostezky Bečva
2. Propagační a marketingová činnost

Infrastruktura Cyklostezky Bečva
V rámci této aktivity chceme pokračovat v zahájeném rozvoji infrastruktury Cyklostezky Bečva a realizovat další činnosti, které budou přínosné pro bezpečnosti návštěvníků a dále budou přispívat k jejich komfortu na Cyklostezce Bečva. Bude provedena komplexní revize stavu cyklostezky, obnova vyznačení loga Cyklostezka Bečva po celé trase pomocí samolepek. Dále budou instalovány směrovky k zajímavých turistickým cílům (hrady, zámky, muzea, apod.). Pro další informovanost návštěvníků budou instalovány otočné informační stojany, které budou obsahovat zajímavé informace o daných oblastech. Cykloturisté určitě ocení instalaci stacionárních pump na kola, které budou v roce 2017 umístěny v partnerských městech. Pro plánování dalších rozvojových aktivit a kroků a zjištění vytíženosti a návštěvnosti Cyklostezky Bečva bude pořízen mobilní měřič a bude prováděno statistické měření na jednotlivých trasách stezky, v průběhu sezóny.

Cíle pro aktivitu Infrastruktura Cyklostezky Bečva
Pro tuto aktivitu byl stanoven cíl dále rozvíjet bezpečnosti návštěvníků a uživatelů cyklostezky a zvyšovat jejich uživatelský komfort. V neposlední řadě zjistit návštěvnosti a vytíženost Cyklostezky Bečva pro plánování dalších rozvojových aktivit a kroků.

Výstupy plynoucí z realizaci aktivity Infrastruktura Cyklostezky Bečva
• komplexní provedení revize stavu cyklostezky,
• vyznačení loga Cyklostezka Bečva na trase cyklostezky,
• instalace nových směrovek k významným turistickým cílům (45 ks),
• instalace otočných informačních stojanů (45 ks),
• instalace stacionárních pump na kola (7 ks),
• pořízení sčítače pro monitoring návštěvnosti (1 ks) a provedení statistického měření návštěvnosti a vytíženosti v průběhu roku.

Aktivita Propagační a marketingová činnosti
Realizací této aktivity chceme rozvíjet marketing a propagaci Cyklostezky Bečva, ale také regionů, měst a obcí, zajímavých a významných turistických místa a oblastí. Vytvářet kvalitní a užitné propagační předměty. A také realizovat zajímavé události, setkání či soutěže, a propagovat Cyklostezku Bečva na tematických výstavách a veletrzích.

Cíle pro aktivitu Propagační a marketingová činnosti 

Stanoveným cílem této aktivity je rozvíjet povědomí a známost Cyklostezky Bečva realizací kvalitní propagace a marketingu s využitím dostupných nástrojů, přispívat k podpoře rozvoje regionu.

Výstupy plynoucí z realizace aktivity Infrastruktura Cyklostezky Bečva

• Vydání propagačních materiálů: 7 druhů promo materiálů se zaměřením na partnerské města a okolí. Promo materiály v jednotném vizuálním duchu a stylu, tak jak bylo již zavedeno v roce 2016. Vydané materiály budou volně dostupné v informačních centrech daného partnerského města, a také v informačních centrech či pokladnám turistických zajímavostí v okolí těchto měst.
• Propagační předměty: výroba propagačních předmětů s užitnou hodnotou, které budou využívány pro propagaci na veletrzích a výstavách, pořádaných akcí, atp. Jedná se o: trička, čepice, placky, magnetky.
• Prezentace na výstavách: účast na 4 tematických veletrzích a výstavách, prezentace Cyklostezky Bečva s novými propagačními materiály (tištěné materiály, drobné reklamní předměty, nástěnné kalendáře, skládací mapa)
• Vydání skládací mapy Cyklostezka Bečva
• Zajištění fotek do promo materiálů: zajištění fotek pro propagační materiály z každého partnerského města
• Pořádání akce „Otevírání Cyklostezky Bečva“: sportovně – společensky-kulturní akce realizovaná na jaře, ve spolupráci s partnerskými subjekty.
• Prezentace a informování na webu a facebooku Cyklostezka Bečva: maximální využití propagačních nástrojů vedoucí k rozvoji povědomí o stezce, ale také i oblastech tohoto regionu.
• Nástěnný kalendář – soutěž o nejlepší fotku z cyklostezky Bečva, z nejlepších fotek vytvoření nástěnného kalendáře, odměna pro výherce nejlepších fotek.

Projekt 2016

Nenáročný regionální úsek cyklostezky podél řeky Bečvy je určen nejen pro cyklisty, ale také pro pěší, a kde to povrch komunikace dovoluje, i pro bruslaře. Cyklostezka nabízí alternativní spojení měst Hustopeče nad Bečvou, Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov a Tovačov. Cyklostezka Bečva je ojedinělým projektem tzv. první cyklodálnice C1. Startuje od pramene Rožnovské nebo Vsetínské Bečvy a míří až k soutoku s řekou Moravou. Celkem 160 km značené cesty provází cyklisty kolem řeky Bečvy Zlínským a Olomouckým krajem.  Cyklostezka Bečva je dobře dostupná vlakem v úsecích Valašské Meziříčí – Velké Karlovice, Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí – Přerov.

S kolem můžete cestovat jako se spoluzavazadlem nebo takzvaně v úschově během přepravy.

Velká část cyklostezky je vedena po nově vybudovaných úsecích s vyloučením motorové dopravy. Část trasy je vedena po málo frekventovaných místních komunikacích a zpevněných lesních a polních cestách a skutečné minimum trasy zatím musíte absolvovat po silnicích. I tady se však připravují projekty, které zajistí, že od pramenů Vsetínské a Rožnovské Bečvy až po soutok Bečvy s řekou Moravou budete moci projet bez obav, po skutečné cyklostezce. Krásná příroda Beskyd, valašské dřevěnice roztroušené po obcích a městečkách regionu nebo soustředěné v rožnovském skanzenu. Zastavit se budete moci v centrech historických měst s množstvím zajímavých památek, jako je Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice, Lipník nad Bečvou nebo Přerov. Přímo na trase nebo v jejím těsném sousedství můžete navštívit muzea, zámky a hrady.

Cíle projektu

Cílem projektu je kompletní zmapování značení a stavu mobiliáře po celé délce Cyklostezky Bečva (celková délka je 152,6 km) a následná realizace odpovídajícího doznačení a opravy či doplnění mobiliáře cyklostezky v analýzou určených lokalitách. Za poslední 4 roky byly postupně některé úseky osazeny značením a mobiliářem a to z různých dotačních titulů (MMR, přeshraniční spolupráce, SFDI). Jak byla cyklostezka budována, ne všechny úseky byly vyznačeny a cyklisté mají stále problémy s orientací. Stejně tak místa pro odpočinek nejsou rovnoměrně rozmístěna po celé délce. Tam, kde byly odpočívky instalovány hned v začátcích (rok 2008, 2009), jsou již ve špatném stavu, je nutná jejich rekonstrukce. Cílem projektu je tedy zlepšit orientaci i uživatelský komfort návštěvníků cyklostezky.

V marketingové rovině je cílem projektu ucelená propagace cyklostezky Bečva jako tzv. cyklodálnice na Moravě (C1). Účelem marketingové kampaně je zvýšení povědomí o existenci cyklostezky po celé ČR a aktivní působení na zvýšení její návštěvnosti, čímž dojde k podpoření ekologicky šetrné a trvale udržitelné formy cestovního ruchu a potažmo podpoře regionálního rozvoje zejména v sektoru služeb navázaných na tuto aktivní formu turistiky a trávení volného času.

Výstupy projektu

Realizace jednotlivých aktivit přinese tyto očekávané výstupy:

  1. kompletní zmapování stavu značení a mobiliáře po celé délce Cyklostezky Bečva
  2. navržení doplnění značení, oprava stávajícího
  3. navržení nového mobiliáře, oprava stávajícího
  4. instalace značení a mobiliáře
  5. výroba propisek s logem cyklostezky
  6. vydání promo materiálu o cyklostezce
  7. slavnostní zahájení a zakončení cyklosezony – zábavně-vzdělávací akce

Značení cyklotrasy a opravy či doplnění mobiliáře bude realizováno v úzké spolupráci obcí a měst, na jejich katastru se bude příslušné značení či mobiliář instalovat/rekonstruovat.

V rámci projektu bude vytištěno 5 000 ks map cyklostezky Bečva a propisky s logem Cyklostezky Bečva. Dvanáctistránkový barevný promomateriál v nákladu 10 000 ks, který bude distribuován na informační centra našich partnerů.

Cílem marketingových aktivit je nejen propagace cyklostezky jako tzv. cyklodálnice na Moravě. Účelem je zvýšení povědomí vůbec o existenci cyklostezky po celé ČR. S tím je spojeno samozřejmě zvýšení její návštěvnosti. Návštěvnost se každým rokem (již od r. 2010) sleduje pomocí ručního sčítání na třech lokalitách (po jedné v každém ze tří úseků cyklostezky), které potvrdilo trvale rostoucí trend zvyšování návštěvnosti. Doplnění obslužné infrastruktury a kvalitního značení bude ve spojení s atraktivní marketingovou komunikací tento rostoucí trend návštěvnosti cyklostezky Bečva do budoucna udržovat a podporovat.